Circulair Fryslân

Het Friese bedrijfsleven, overheden en andere partijen hebben de handen ineen geslagen om de circulaire economie daadwerkelijk vorm te geven. Op basis van een analyse van Friesland, gemaakt door onder meer Urgenda en Metabolic, is gekeken waar de kansen liggen.

Wat zijn de meest voorkomende grondstofstromen in Friesland die men graag in de kringloop houdt en welke partijen willen actief meewerken aan een nieuwe economie? In het rapport Circulair Fryslân werden deze vragen beantwoord. Vervolgens werden concrete plannen voor gezamenlijke activiteiten gepresenteerd, evenals de 12 icoonprojecten die deze visie illustreren.

In het rapport worden vijf pilaren uitgelicht, waarbinnen icoonprojecten werden opgezet en uitgevoerd:

Circulaire landbouw Circulaire plastics Organische reststromen Bouw van de toekomst ‘Zilt gewild

VERENIGING FRIESLAND CIRCULAIR

Het Friese bedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen en andere maatschappelijke organisaties sloegen de handen ineen om de circulaire economie in Friesland vleugels te geven via de vereniging Circulair Friesland. Veel Friese bedrijven zien de kansen en zijn bereid om samen te werken om een circulaire economie vorm te geven. Ze willen daarmee vooroplopen en meebouwen aan een nieuwe economie. Gemeenten zien kansen voor nieuw elan en nieuwe banen in Friesland. Zij nemen ook hun verantwoordelijkheid door deze beweging te steunen en ook zelf actief circulaire producten en diensten te gaan afnemen (zogenaamde launching customers). De provincie denkt al langer na over het in de kringloop houden van grondstoffen en het verduurzamen van de energievoorziening. Circulair Friesland past daar goed bij.

“Circulair Friesland gaat partijen bij elkaar brengen, ondersteunen met kennis en kunde (juridisch, financieel, wetenschappelijk) en helpen bij het realiseren van concrete projecten die banen en economische groei opleveren”, vertelt Anja Kanters, bestuurslid Circulair Friesland en directeur Donkergroen.

Het oprichten van een vereniging is bedoeld om te versnellen. Partijen drukken daarmee uit dat ze actief aan de slag gaan om gezamenlijk de circulaire economie van concept naar concrete producten en diensten te brengen. Het is belangrijk om dit samen te doen, omdat in een circulaire economie ketens worden gesloten en over sectoren heen gebruik wordt gemaakt van elkaars grondstoffen, kennis en kunde. Geen enkele partij kan dit alleen. Circulair Friesland werkte met een kernteam dat die beweging ondersteunt. Er was een concreet actieplan en een lijst met eerste (icoon)projecten die werden geholpen sneller tot wasdom te komen.

“Samen realiseren we een circulaire economie, die toekomstbestendig is, banen creëert en innovatie aanwakkert. Samenwerking is cruciaal. De Rabobank ondersteunt dat met een nieuw fonds, het Rabobank Circulair Fonds“, aldus Rients Schuddebeurs, bestuurslid Circulair Friesland en directeur Rabobank Heerenveen-Zuid Oost Friesland.

“Het is uniek dat zoveel partijen in één provincie met elkaar samenwerken en zich inzetten voor een circulaire economie. Met een reeks icoonprojecten, een incubator, en lectoraat circular plastics en een aanjaagteam wordt meteen concreet actie ondernomen en de daad bij het woord gevoegd“, aldus John Vernooij, bestuurslid Circulair Friesland en, directeur Omrin.

“Friesland anticipeert slim op wat gaat komen en maakt straks producten van groene grondstoffen, haalt meer uit water en slib, verbouwt heerlijke producten op zilte grond en verrast iedereen op tientallen manieren met creatieve oplossingen die passen bij de economie van de toekomst”, aldus Isabelle Diks, Wethouder Gemeente Leeuwarden.

In 2016 was Nederland voorzitter van de Europese Unie en de circulaire economie was een belangrijk speerpunt. In Friesland leeft breed de wens om samen de nieuwe circulaire economie vorm te geven. Van bouwbedrijven tot zilte landbouwers en van gemeenten tot afvalbedrijven, iedereen ziet dat er kansen liggen om nieuwe banen te scheppen en economische groei te creëren vanuit een brede samenwerking. Ook het onderwijs wordt betrokken bij het opleiden van de volgende generatie voor een nieuwe economie.

Om te kijken wat de grootste kansen waren in Friesland is allereerst gekeken naar de grote grondstofstromen. Die stromen beter benutten, en na een eerste gebruik niet tot afval bestempelen dat geld kost, maar maken tot een grondstof met een zo hoog mogelijke waarde voor de samenleving, die dus iets oplevert, is stap één.

“Het is uniek dat zoveel partijen in één provincie met elkaar samenwerken en zich inzetten voor een circulaire economie. Met de 12 icoonprojecten wordt meteen concreet actie ondernomen en de daad bij het woord gevoegd. Zo staan de Friese bouwpartijen klaar om aan de slag te gaan met de overgang naar een energieneutrale bouw en het gebruik van circulaire bouwmaterialen. Veel andere ondernemers zijn ook aan het kijken hoe ze hun eigen pand kunnen verduurzamen. Door dingen samen te doen en van elkaar te leren, kunnen we hier verder versnelling in aanbrengen“, aldus Urgenda directeur Marjan Minnesma.

VIDEO’s 2x