produceren

De Nederlandse industrie is de grootste uitstoter van broeikasgassen, waaronder veel CO₂. Maar bijna alle processen kunnen veranderen waardoor de vraag naar brand- en grondstoffen afneemt. In een meer circulaire economie worden deze stoffen veel vaker en beter benut.

In de herziene versie van ons rapport 100% duurzame energie in 2010, het kan als je het wilt, wordt helder welke kansen diverse industrieën hebben om hun productieproces radicaal te veranderen. Alle industrieën kunnen voor 2030 stoppen met het gebruik van fossiele grond- en brandstoffen. 

Als de staalindustrie gaat samen werken met chemiereuzen (bulkchemie), dan kan het afval van de één de grondstof worden van de ander. Zo stoot de staalindustrie veel koolmonoxide uit (CO), een belangrijk broeikasgas, dat echter dé grondstof is van de chemie. Daarnaast heeft de chemie waterstof (H2) nodig. Waterstof kan gemaakt worden door water te splitsen met een elektrolyse apparaat. Dan is geen aardgas meer nodig en kan de elektrolyse plaatsvinden met de energie van bijvoorbeeld windmolens. De chemie maakt van koolmonoxide en waterstof allerlei plastics.

INDUSTRIËLE SYMBIOSE

Die plastics zouden aan het einde van de levensduur opnieuw benut moeten worden om producten van te maken, zonder CO₂-uitstoot óf in stukjes in de hoogovens versnipperd worden, om opnieuw staal mee te maken en daarmee de behoefte aan steenkool te verminderen. Industriële symbiose is onderdeel van de circulaire economie en kan de uitstoot van broeikasgassen enorm omlaag brengen.

OP TIJD BEGINNEN IS CRUCIAAL

De periode tot 2030 is cruciaal en zal veel onverwachte wendingen opleveren voor de industrie. Er zijn voor verschillende industrieën verschillende duurzame oplossingsrichtingen. Op tijd beginnen met de omslag is cruciaal. De ene industrie is daar al verder mee dan de andere. Urgenda denkt mee, verbindt partijen, schudt mensen wakker en laat zien dat ook de industrie in vijftien jaar kan stoppen met de uitstoot van broeikasgassen.

IN DE REGIO

Ook regionaal is Urgenda actief. Ze stond aan de wieg van Circulair Friesland en helpt nog steeds meen in het aanjaagteam om in Friesland partijen te verbinden die samen de circulaire economie daar vorm kunnen geven. Ook op de Waddeneilanden versnellen we de verduurzaming. Urgenda levert daarbij ook kennis en netwerken en laat met voorbeelden steeds zie dat er meer kan dan je denkt.

Lopende projecten

Factsheet Tata Steel

factsheet Emissies en verbruik Tata Steel Tata Steel is de grootste CO₂-uitstoter en de grootste stikstofuitstoter van Nederland. Ook stoot het bedrijf veel gezondheidsschadelijke stoffen uit, die bijvoorbeeld kanker veroorzaken. In dit overzicht staan de belangrijkste feiten en data over Tata Steel, die als basis...

Circulair Fryslân

Het Friese bedrijfsleven, overheden en andere partijen hebben de handen ineen geslagen om de circulaire economie daadwerkelijk vorm te geven. Op basis van een analyse van Friesland is gekeken waar de kansen liggen.

Duurzame Waddeneilanden

Nergens in Nederland is er zoveel wind en zoveel zon als op de Wadden. Dde ideale plek om de transitie naar een non-fossiele energievoorziening te maken. Urgenda weet hoeveel energie de eilanden verbruiken, hoeveel ze moeten opwekken en besparen. Daar wordt aan gewerkt..

ACTIELIJST

Hier is een overzicht met onze actiepunten per jaartal