Landbouw & biodiversiteit

Ook met wat we eten kunnen we bijdragen aan een duurzamer Nederland: meer plantaardige eiwitten bijvoorbeeld. Daarnaast valt er veel te winnen met duurzamer productiemethodes van voedsel.

Onze voedselproductie en -consumptie levert een belangrijke bijdrage aan klimaatverandering vanwege het kappen van bossen voor veevoer en uitstoot van broeikasgassen als CO2, methaan. Naast andere milieuproblemen die de voedselproductie veroorzaakt, heeft het een negatief effect op de biodiversiteit en werpt het tal van ethische en dierenwelzijnskwesties op.

Een deel van de oplossing ligt in het aanbod van de supermarkt en het gedrag van de consument. Beide hebben een verantwoordelijkheid. Een aantal veranderingen zijn voor iedereen helder en uitvoerbaar: van dierlijke naar plantaardige eiwitten (bijvoorbeeld van vlees naar peulvruchten), kiezen voor meer regionale en seizoensgebonden producten, minder eten weggooien. Hierin kunnen winkels en burgers deels zelf het heft in handen nemen.

ENERGIEVERBRUIK

Een ander belangrijk onderdeel in de verduurzaming van de voedselketen betreft het energieverbruik in de land- en tuinbouw. Vooral de tuinbouw verbruikt veel energie in kassen. De afgelopen tien jaar is er wel al veel aandacht geweest voor de energiezuinige of energieproducerende kassen en is er veel energie bespaart. In totaal kan het energieverbruik met 50 tot 60% worden teruggedrongen. De dan nog benodigde energie kan duurzaam worden opgewekt, met aardwarmte (zogenaamde diepe geothermie). Ook zonnewarmte kan een deel van de energie leveren.

Als we al het genoemde doen, kunnen we niet alleen aan de kant van voedselconsumptie, maar ook aan de kant van de voedselproductie verregaande reducties van energiegebruik bewerkstelligen.

ACTIELIJST

Hier is een overzicht met onze actiepunten per jaartal

Landbouw & biodiversiteit