Landbouw & biodiversiteit

Ook met wat we eten kunnen we bijdragen aan een duurzamer Nederland: meer plantaardige eiwitten bijvoorbeeld. Daarnaast valt er veel te winnen met duurzamer productiemethodes van voedsel.

Onze voedselproductie en -consumptie levert een belangrijke bijdrage aan klimaatverandering vanwege het kappen van bossen voor veevoer en uitstoot van broeikasgassen als CO2, methaan. Naast andere milieuproblemen die de voedselproductie veroorzaakt, heeft het een negatief effect op de biodiversiteit en werpt het tal van ethische en dierenwelzijnskwesties op.

Maar de landbouw heeft ook de oplossing. Een natuurinclusieve landbouw met een gezonde bodem heeft de kans om vele Mtonnen CO2 vast te leggen in de bodem.

VoorBoeren

VoorBoeren is een initiatief waarmee boeren met elkaar en van elkaars ervaringskennis over duurzaamheid kunnen leren. Bij VoorBoeren staan innovatie en concreet aan de slag gaan centraal. De eerste VoorBoeren bijeenkomst is op 17 en 18 januari in Groningen. Bekijk de flyer.

40puntenplan

Urgenda presenteert in het 40puntenplan haar ideeën en samen met ruim 800 organisaties een uitgestoken hand om te helpen. Enkele maatregelen gaan over meer landbouw, biodiversiteit, bodembeheer en eiwittransitie:

  • Maatregel 2, Minder koeien, niet minder inkomsten – besparing 3,0 Mton CO2
  • Maatregel 11, Minder vlees – besparing 0,5 Mton CO2
  • Maatregel 22, Verdubbelen warme sanering varkenssector – besparing 0,3 Mton CO2
  • Maatregel 24, Led bij bedrijven en kassen – besparing 1,0 Mton CO2
  • Maatregel 35, Bossen, bomen en bermen – besparing 0,1 Mton CO2
  • Maatregel 45, Minder N in de landbouw – besparing 0,2 Mton CO2.
  • Maatregel 49, Groen en gezond wonen – besparing 0,1 Mton CO2.

ENERGIEVERBRUIK

Een ander belangrijk onderdeel in de verduurzaming van de voedselketen betreft het energieverbruik in de land- en tuinbouw. Vooral de tuinbouw verbruikt veel energie in kassen. De afgelopen tien jaar is er wel al veel aandacht geweest voor de energiezuinige of energieproducerende kassen en is er veel energie bespaard. In totaal kan het energieverbruik met 50 tot 60% worden teruggedrongen. De dan nog benodigde energie kan duurzaam worden opgewekt, met aardwarmte (zogenaamde diepe geothermie). Ook zonnewarmte kan een deel van de energie leveren.

Als we al het genoemde doen, kunnen we niet alleen aan de kant van voedselconsumptie, maar ook aan de kant van de voedselproductie verregaande reducties van energiegebruik bewerkstelligen.

ACTIELIJST

Hier is een overzicht met onze actiepunten per jaartal

Landbouw & biodiversiteit