Regiospinners

Urgenda streeft naar een landelijk dekkend netwerk van zogenaamde ‘Regiospinners’. Zij vormen de spin in het web van het regionale duurzaamheidsnetwerk.

Ze zijn de ogen en oren van Urgenda in de regio, sporen duurzame initiatieven op en proberen verbindingen te leggen tussen deze initiatieven. Op dit moment zijn door heel Nederland Regiospinners actief. 

Tiffany Pergens
Limburg
Mijn missie: Het verhogen van ons collectieve bewustzijn voor een duurzamere leefomgeving. Vanuit de publieke sector worden veel processen opgezet en uitgevoerd om onze duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. De duurzaamheidsopgave vraagt echter om nieuwe skills van politieke, bestuurlijke en ambtelijke partijen om daadwerkelijk de transitie te versnellen. Om een versnelling te geven aan de transitie in het publieke domein heb ik Transformational Friends opgericht. Transformational Friends verpersoonlijken de duurzaamheidstransitie en geven hierdoor een nieuwe dynamiek aan opgaven. Als oprichtster van 'Transformational Friends' inspireer ik (young) professionals in het publieke domein om zelf de verantwoordelijkheid te nemen in duurzaamheidsopgaven. Kernbegrippen voor ons zijn eenheidsbewustzijn, verbinding & transformatie. Wekelijks verschijnen artikelen en podcasts over hoe een jonge ambtenaar als publieke professional een versnelling aan de transitie kunt geven. Daarnaast werk ik bij de provincie Limburg aan opgaven als de verduurzaming van onze gebouwde omgeving en de warmtetransitie. Vol enthousiasme verbind ik partijen en ontwikkel ik mijn inhoudelijke skills. Als regiospinner verbind ik nieuwe en lopende initiatieven aan elkaar in Limburg. Urgenda inspireert mij vanwege haar ruime kijk op de transitieopgave en het daadwerkelijk realiseren van gave ideeën!
Pepik Henneman
Noord-Holland Noord
"Meneer de Leeuw is een werkplaats voor innovatie en maatschappelijke verandering. Vanuit deze werkplaats voor innovatie en maatschappelijke verandering begeleidt Pepik Henneman de totstandkoming van de duurzaamheidagenda voor de regio Noord-West Holland en initieert en verbindt hij lokale duurzaamheidsprojecten in de regio. Pepik is vanaf het eerste uur bij Urgenda betrokken."
Paul Bos
Haarlemmermeer - Schiphol
"Mijn inspiratiebron voor duurzaamheid zit in het dagelijkse werk op onze ecologischeboerderij. Door intelligent mee te bewegen in het ritme van de natuur, krijg je met minder kosten meer opbrengst. Misschien begint duurzaamheid voor mijzelf wel bijhet herstellen van verbroken verbindingen. Als 'expert kuddegedrag' en regiospinner van Urgenda Haarlemmermeer werk ik met anderen om de regio Schiphol sneller duurzaam te maken. Wij hebben inmiddels een toekomststudie gedaan (Pionieren in een Pure Polder), gaan met tientallen pioniers een 'GreenHighWay' aanleggen, en wij werken aan allerlei concrete projecten.Ondernemen is weer leuk!"
Bert Lagerweij
Gelderland
"Duurzaamheid zit in mijn hart en nieren. Al mijn hele werkzame leven doe ik verwoede pogingen om een financieel gezonde onderneming te combineren met duurzaamheid in de meest brede zin van het woord. Als ZZPer focus ik me met name op verduurzaming van het MKB, evenementen en sportverenigingen. Vooral bij het MKB zijn nog veel slagen te maken met grote impact op het milieu. De versnelling die Urgenda nastreeft inspireert me en geeft me extra energie en een breed netwerk om mijn missie te bereiken. Vandaar dat ik me graag inzet als Regiospinner voor Gelderland, met als speerpunt de steden Arnhem en Nijmegen. De dag van de duurzaamheid organiseren is ieder jaar weer een feest, mooi om te zien dat duurzaamheid langzamerhand de normaalste zaak van de wereld aan het worden is!" 
Wytze Kuijper
Gelderland
"Ik ben schrijvend, docerend en ondernemend actief als vrijdenkend planoloog bij gebiedsontwikkeling, stadsontwikkeling en specialistische vastgoed concepten voor bestaande bouw. Door een integrale benadering van duurzame ontwikkeling, kunnen we nieuwe processen, structuren, en producten ontwerpen, die waarden toevoegen aan het welzijn van mensen en ecologische systemen. Inspireren, verbinden, creëren zijn de belangrijke ingrediënten voor draagvlak en commitment en om uitvoer te bewerkstelligen. Kijken en denken vanuit water, voedsel, afval, energie, mobiliteit, psycho-goegrafie en ICT om tot nieuwe inzichten te komen. De kijk op de toekomst deel ik met URGENDA en zie een versterkend en aanvullend belang in de urgentie en realisatie hiervan."
Remco Janssen
Overijssel/Twente
"De wereld verandert in snel tempo, de manier waarop wij met de wereld en elkaar omgaan moet en gaat veranderen. Duurzaamheid wordt daarbij steeds belangrijker; dat betekent dat alles wat we doen voor onbepaalde tijd door kan blijven gaan. Dit klinkt wollig maar is heel concreet: de relatie met jouw omgeving moet voor langere tijd goed blijven. Dus wil je als bedrijf blijven bestaan dan moet je goede relaties hebben met toeleveranciers en klanten en zit er een limiet aan de impact die jouw bedrijf kan hebben op de omgeving. Die boodschap moet zo snel mogelijk worden verspreid en Urgenda is daar een van de kanalen voor. “Practise what you preach” is daarbij voor mij erg belangrijk, dus ik doe er alles aan om zelf duurzaam te ondernemen en te zijn. Als team gaan wij voor duurzame relaties en minimale milieubelasting. Als adviseur houd ik mij bezig met advies aan mkb-bedrijven op het gebied van energiebesparing (kostenbesparing korte termijn), duurzame opwekking (langere termijn), duurzaam ondernemen (toekomstbestendigheid) en lokale samenwerking. Voor wat betreft particulieren geven wij onafhankelijk advies voor het verbeteren van de eigen woning vanuit verschillende energieloketten in Twente. Sportverenigingen helpen wij verder met een eenvoudige maar doeltreffende energiescan. Grotere productiebedrijven adviseren wij met name op het gebied van energiebesparing en monitoring, waarbij “Internet Of Things” (IOT) en andere cloudoplossingen steeds belangrijker wordt: met een goede analyse weet een bedrijf wat er gebeurt en waar verbeterd kan worden. Daarmee wordt hand in hand de concurrentiepositie verbeterd en de milieubelasting beperkt."
Marten Imelman
Groningen
"Duurzaamheid is het middel om de continuïteit van onze samenleving en planeet te waarborgen. Daarom wil ik graag op dit gebied mensen en organisaties met elkaar verbinden en helpen ontwikkelen. Met name het MKB heeft mijn interesse. Dus ik richt mij vooral op dat punt uit de actielijst van Urgenda. Ook omdat ik geloof dat het MKB een cruciale rol kan spelen bij de verduurzaming van onze samenleving en economie. Daarom ondersteun ik MKB-ers bij het realiseren van hun duurzame ambities. Hiervoor heb ik samen met mijn compagnon Duurzom (de Duurzame Ontwikkelingsmaatschappij) opgezet."
Annette de Vries
Utrecht
"Hoe maak jij verschil in de netwerken waarin je je beweegt - en hoe maken die netwerken verschil voor de samenleving? Vice versa: hoe brengen we mensen en organisaties rondom maatschappelijke vraagstukken in beweging? Die vragen vertaal ik naar de praktijk van alledag. Ik geloof in het verbinden van milieuvraagstukken aan sociale en economische uitdagingen. Alleen dan kan een innovatie landen en een systeem daadwerkelijk transformeren. Maar dat gebeurt pas als mensen zich aan elkaar verbinden, hun energie en verlangens met elkaar delen en hun kracht in zetten voor de toekomst. Na jarenlang als adviseur milieucommunicatie te hebben gewerkt, vond ik mijn plek als zelfstandig projectontwikkelaar, begeleider van betekenisvolle ontmoetingen (Meetings that Matter) en verbinder/netwerker. Duurzame ontwikkeling, verandermanagement, kwaliteitsverbetering, participatie en persoonlijk leiderschap zijn voor mij de bouwstenen van échte welvaart. In mijn eigen bedrijf Met Waarde initieer en begeleid ik projecten waarin die verbindingen worden gelegd en oude routines worden doorbroken. Speels, gedreven, concreet. Dat zie ik ook bij Urgenda: groot denken, praktisch en daadwerkelijk handelen. Ik wil graag in de provincie Utrecht bijdragen meer versnelling en verbinding van dergelijke initiatieven."
Erik Sijtsma
Drenthe
"Ik heb een natuurlijke drive om dingen mooier en effectiever te maken en dat geldt met name voor zaken die onze leefomgeving aangaan. Of het nu een idee is van iemand of een probleem dat moet worden opgelost, ik kies altijd zoveel mogelijk voor een integrale aanpak door actief verbinding te zoeken met andere partijen. Dat gaat niet vanzelf. Ik heb gemerkt dat mensen door samenwerking en inspiratie geweldige resultaten tot stand brengen. Ik denk overigens dat een echte transitie zich niet laat opleggen (door de overheid of andere partijen met een zeker belang) maar dat een dergelijke verandering van onderop moet komen. Die intrinsiek gemotiveerde burgers en ondernemers, die vormen de motor en laten zien dat het kan! Vanuit Urgenda en Duurzom wil ik deze koplopers met elkaar in verbinding brengen en door kruisbestuiving de duurzame ontwikkeling in Drenthe (en daarbuiten!) in een versnelling te brengen. Verder ben ik bezig als adviseur met het realiseren van groene schoolpleinen en natuurlijke speelplaatsen. Daarnaast faciliteer ik dorpen met het uit laten groeien van hun duurzame wensen en ideeën tot concrete resultaten. Kortom, genoeg acties om aan duurzaamheid op een leuke en zinvolle manier handen en voeten te geven."
Marjo van Gennip
Noord-Brabant
"Meewerken aan duurzame ontwikkeling door organisaties en mensen te verbinden spreekt me erg aan. Door samen te werken worden krachten gebundeld, ideeën beter en krachtiger. Vanuit ons adviesbureau voeren we onder andere projecten uit in het (beroeps) onderwijs en in de (bouw) techniek om duurzame ontwikkeling hier een sprong voorwaarts te laten maken. Hierbij komt het steeds vaker voor om over “muren” heen te kijken en soms voor niet meteen voor de hand liggende verbanden te kiezen. Leren van elkaars kennis en ervaringen vanuit verschillende branches brengt vaak verassende nieuwe inzichten. Urgenda is voor mij een organisatie die duurzame ontwikkeling actiegericht en pragmatisch benadert, waarbij samenwerken en verbinden vanzelfsprekende begrippen zijn. Naast de lange termijn visie zijn er ook concrete acties zodat de duurzame ontwikkeling in Nederland wordt versneld. Als regiospinner voor Noord-Brabant wil ik graag een bijdrage leveren om dit streven te bewerkstelligen. Ik wil duurzame ontwikkelingen in Noord- Brabant voor het voetlicht brengen, partijen met elkaar verbinden, de meerwaarde hiervan zichtbaar maken zodat anderen hierdoor geïnspireerd raken."
Hans Keller
Noord-Brabant
“Het is inmiddels wel duidelijk dat onze huidige lineaire economie niet houdbaar is. Het is heel logisch dat eindige grondstoffen opmaken en weggooien, op termijn minder efficiënt is dan hernieuwbare grondstoffen gebruiken en afval hergebruiken. Dit biedt kansen voor bedrijven die werken aan nieuwe technologieën en business modellen. Met ons bedrijf Huiberts & Keller zijn we gespecialiseerd in business development en financiering voor duurzame innovaties. We helpen u graag om de kansen die de circulaire revolutie biedt te benutten en een toekomstbestendige groei te realiseren."
Tjebbe Will
West-Brabant
“Wie naar eenvoud streeft, zal eerst het complexe moeten beheersen.” Vanuit dit perspectief bouw ik mee aan een duurzame, sociale samenleving. Het lijkt simpel: ‘minder energie gebruiken, overstappen op duurzame grondstoffen, verstandig omgaan met water en gezonder leven’ maar de praktijk is weerbarstiger. Als regiospinner en als communicatieadviseur bij TeamWork houd ik me vast aan het acronym van Team: together everyone achieves more! Als we samenwerken kunnen we bergen verzetten."
Jan-Willem Kanters
Rotterdam & Drechtsteden
“Met een achtergrond in econometrie, politiek en duurzaamheid gaf de introductie van het begrip circulaire economie in 2011 mij de handvatten om kennis, passie en overtuiging te verbinden. Economie gaat niet alleen over geld, maar over welvaart en welzijn – hier en nu, later en elders in de wereld. Een circulaire blik gaat daarbij over méér dan efficiency, maar behoud van waarde in alle dimensies en schaalniveaus: van de wereldwijde Duurzame Ontwikkelingsdoelen tot lokaal hergebruik, sociale inclusiviteit en waterbeheer in de wijk. Vanuit kennis, inzicht en transitievisie, verbind ik daarin graag de grote maatschappelijke ontwikkelingen met lokale kansen, uitdagingen en oplossingen. Door samenwerking met en tussen overheden, instellingen en bedrijven: een nieuwe, circulaire economie te midden van de derde industriële revolutie houdt zich immers niet aan grenzen. Niet van landen, steden of wijken, niet tussen organisaties en niet tussen portefeuilles of doelstellingen. De verbinding sluit de cirkels!”
Eelke Broersma
Friesland
“Wie naar eenvoud streeft, zal eerst het complexe moeten beheersen.” Vanuit dit perspectief bouw ik mee aan een duurzame, sociale samenleving. Het lijkt simpel: ‘minder energie gebruiken, overstappen op duurzame grondstoffen, verstandig omgaan met water en gezonder leven’ maar de praktijk is weerbarstiger. “Vrijwel iedereen denkt bij duurzaamheid meteen aan duurzame energie. Ik ook! Zelf heb ik 120 zonnepalen op het dak van een stal. Maar ik leg daarbij graag uit, dat er veel meer is onder die zon. Duurzaamheid gaat over de balans tussen people, planet en profit. Ik leg daartussen graag de verbinding en ik denk graag mee. Ik ben een praktische, creatieve verbinder met een groot netwerk, waardoor ik zowel (meerdere) praktische oplossingen, alsook de theoretische achtergrondinformatie binnen handbereik heb. Tenslotte nog even mijn levensmotto: waar een wil is, is een omweg; oftewel: denk in kansen! Voor wie meer wil weten: vragen staat vrij!"
Ad Phernambucq
Zeeland
“Het is misschien geen aanbeveling, maar ik voel me zo langzamerhand wel een veteraan op het gebied van duurzame ontwikkeling. Sinds ik in 1990 het initiatief nam voor het Zeeuws Platform Duurzame Ontwikkeling heb ik veel initiatieven, trends en nieuwe concepten langs zien komen. Met beide voeten in de Zeeuwse klei heb ik (samen met partners) sindsdien een reeks concrete projecten ontwikkeld (campagne Fiets naar je werk, Zon op School, Zeeuwse Atlas voor Duurzaamheid, Zonnebootrace, duurzaamheiddebatten en filmpremières, Klimaatweek, Zeeuws Klimaatfonds, etc.). Met zo nu en dan een uitstapje, zoals het duurzame ontwikkelingsverdrag met Bhutan en het Umoja-project van Bløf. Vanaf 2008 werk ik vanuit AdFair verder aan maatschappelijke projectontwikkeling (zoals rond ‘duurzame dorpen’) en nieuwe businessmodellen voor duurzame energie. Duurzame ontwikkeling is in de kern een verdelingsvraagstuk. Daarmee is het eerder een sociaal en politiek vraagstuk dan een technologische uitdaging. Een sterke kopgroep (Urgenda) laat het peloton sneller rijden."
Ronald van Wuijtswinkel
Den Haag
“Groeien en innoveren op de driehoek van People, Planet en Profit wordt vaak geassocieerd met investeren in duurzaamheid. Duurzaamheid begint echter bij jezelf. Veel particulieren, gemeentes en steeds meer bedrijven werken aan duurzaamheid. Zo ook bij mijn bedrijf: Changedriver. Wij hebben een volledige groene energievoorziening met zonnestroom, luchtwarmte en elektrische mobiliteit. Waarom? Duurzaamheid kan slimmer, sneller en is leuker! Changedriver gelooft in verandering: niet in verandering als doel, maar in verandering als resultaat. We weten dat organisaties de kans hebben om duurzaam te groeien door verandering. We willen dat die verandering door inzicht en overtuiging tot stand komt. Een positieve verandering ontstaat van binnenuit. Het begint met het prikkelende besef dat het anders kan; slimmer, sneller, leuker. Het wordt gevolgd door betrokkenheid; door de wil om mee te gaan naar iets waar iedereen beter van wordt. De bestendiging die volgt, zorgt voor een organisatie die groeit en continu zoekt naar betere manieren. Kennis is overal beschikbaar. Wat Ronald van Wuijtswinkel als Regiospinner meebrengt, is uitgebreide expertise en ervaring met interimmanagement, verandermanagement en consultancy voor grote en middelgrote ondernemingen. Van Wuijtswinkel heeft ondermeer als CIO gewerkt bij XS4ALL en staat bekend als een autoriteit op het gebied van verandermanagement. Hij weet wat werkt- en wat niet."
Wout-Jan Koridon
Zuid-Holland
“Verbinding en synergie. Vanuit mijn perspectief cruciaal voor succesvolle transities.Het eigenbelang is nu gediend door de 'stap' te maken naar het samenwerken aan gemeenschappelijke belangen en doelen.Dat betekent niet alleen de technologie en instituties in ogenschouw nemen. Maar ook de dimensies van het proces - de manier van werken aan de transitie, de intenties en de beperkingen & mogelijkheden van de huidige en de zich ontwikkelende nieuwe systemen. Verschillende belangen en zienswijzen zijn tegelijk hinder en hulp. Dat moet helder worden. Dat verweven in de aanpak leidt tot duurzaam succes. De natuur biedt mij inspiratie. Voor de waarde van diversiteit, symbiose en evolutionaire ontwikkeling. Dus natuurlijk zet ik mij in voor projecten en initiatieven waar die 'stap' gemaakt moet worden. Met kennis en ervaringen met diverse sectoren, met de tools om dat proces te faciliteren, met een breed netwerk en met nieuwsgierigheid naar wat de mens beweegt. Dat we antwoord moeten geven op de crises van nu is duidelijk. Maar allereerst: welke vraag houdt jou bezig? Ik ben o.a. betrokken (geweest) op het Climate Solutions Meshwork op de COP15/Klimaforum09 in Kopenhagen, als facilitator op IUCN's Leaders for Nature forums, als co-creator op TEDx Leiden, als lid op de werkgroep Duurzaamheid van Oegstgeest en als organisator van de gesprekken & video's rond sociale en business innovaties in Holland Rijnland.  Naast initiatieven op het gebied van de energietransitie, hebben ontwikkelingen m.b.t. afval, voedsel en onderwijs met mijn speciale interesse."
Hubèr Buijsman
Flevoland
“De eerste bewoners van de Noordoostpolder werden streng geselecteerd. Ze moesten sterk zijn en gemeenschapszin hebben. Ondernemend zijn. Het lef hebben om helemaal opnieuw te beginnen. Dat was in de jaren vijftig. “We zijn altijd een gemeenschap van pioniers gebleven”, aldus Hubèr Buijsman, die met zijn buurtteam heel zijn dorp Marknesse op de been heeft gekregen om samen te werken aan verduurzaming. www.buurkracht.nl/marknesse Het woord duurzaamheid is een vrij algemeen begrip. Ik praat liever over een toekomst bestendige leefomgeving waar iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we samenwerken en kunnen genieten. Met marknesse Duurzaam proberen we alle elementen door middel van projecten te laten zien wat mogelijk is op het gebied van duurzaamheid. Op alle thema's zijn we actief. Wonen, werken, ondernemen, leven, ontspanning, voedsel en energie. We willen een proeftuin zijn voor Flevoland en ons enthousiasme doorgeven aan de toekomstige generaties. Een proeftuin waarin we willen laten zien dat fossiele brandstoffen niet meer nodig zijn en de energie voorziening zelf ter de hand nemen."