Platform Duurzame Gebiedsontwikkeling

Op initiatief van het Ministerie van I&M, Stichting Kennis voor Klimaat en Stichting Urgenda is in 2010 het Platform Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) opgericht voor een periode van drie jaar.

Dit project is inmiddels niet meer actief. Lees hieronder over onze activiteiten binnen het Platform Duurzame Gebiedsontwikkeling.

De 30 leden van het Platform Duurzame Gebiedsontwikkleing hebben allen hun ‘duurzaamheidsporen’ verdiend in gebiedsontwikkeling en hebben op persoonlijke titel deelgenomen aan het Platform. Ze vertegenwoordigen samen een breed scala aan disciplines, van projectontwikkelaar tot gedeputeerde en van bankier tot professor. Het Platform DGO is actief geweest van september 2010 tot oktober 2013.

MISSIE

Duurzame Gebieds OntwikkelingHet Platform had als missie de versnelling en versterking van duurzame gebiedsontwikkeling in Nederland en werkte daarbij langs twee sporen: in de eerste plaats had het Platform de ambitie te komen tot een integrale visie op duurzame gebiedsontwikkeling die tegelijkertijd inspirerend, richtinggevend en flexibel is. In de tweede plaats verleenden de Platformleden deskundige ondersteuning aan gebiedsspelers in een beperkt aantal icoongebieden om hen te helpen duurzame systeemveranderingen tot stand te brengen. Het Platform wilde grensverleggende concepten en handvatten ontwikkelen waarmee partijen, die met hun voeten in de gebiedsmodder staan, verder worden geholpen bij het realiseren van duurzaamheidambities.

NIEUWE LEIDMOTIEF

Duurzame gebiedsontwikkeling’ is het nieuwe leidmotief in de ruimtelijke ordening. Waar in Nederland sprake is van (her)inrichting en transformatie van gebieden daar valt de term veelvuldig. Net als duurzaamheid is duurzame gebiedsontwikkeling een populair containerbegrip dat steeds meer thema’s en aspecten omvat, uiteenlopend van ruimtelijke milieuaspecten tot klimaatadaptatie en van sociale cohesie tot een vitale gebiedseconomie.
Die tendentie brengt kansen en risico’s met zich mee. Een van de kansen is bijvoorbeeld dat er bij gebiedsontwikkelingen steeds meer ruimte ontstaat voor adressering van allerlei belangrijke duurzaamheidthema’s en -aspecten die buiten de directe sfeer van de ruimtelijke ordening liggen. Een van de risico’s is dat de term eenvoudig kan worden misbruikt voor ‘greenwashing’ en ‘window dressing’ omdat het begrip nog onvoldoende richting geeft en daardoor vrijblijvend en opportunistisch kan worden gehanteerd.

INTEGRALE VISIE

Tegen deze achtergrond had het platform de ambitie te komen tot een integrale visie en een aantal grensverleggende concepten en handvatten waarmee partijen, die met hun voeten in de gebiedsmodder staan, daadwerkelijk verder kunnen worden geholpen bij het realiseren van integrale duurzaamheidambities. Hoe maak je binnen gegeven budgettaire kaders een cultuur-historisch landschap tegelijkertijd aantrekkelijk en klimaatbestendig? Welke kansen biedt het streven naar klimaatneutraliteit voor de bedrijvigheid en werkgelegenheid in een stad? Hoe kan de leefbaarheid van een krachtwijk worden versterkt als bewoners en lokale ondernemers dat doel innovatief gaan verbinden met nieuwe kansen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie? Prikkelende uitdagingen waar het platform helemaal voor is gegaan.

PRAKTIJKERVARING

Daarbij bouwde het platform voort op de vele praktijkervaringen die in Nederland zijn en worden opgedaan met het streven naar duurzame gebiedsontwikkeling. Ter bevordering van het leren voor een duurzame gebiedsontwikkeling was het voornemen om een aantal nieuwe concepten en handvatten toe te passen in de praktijk van een select aantal icoongebieden. Centrale vragen waren steeds: hoe vullen we duurzaamheid concreet en integraal in en aan welke knoppen kunnen we draaien om de transitie naar een duurzame gebiedsontwikkeling te versterken en te versnellen?

EINDPUBLICATIE

De eindpublicatie van het Platform DGO, Crisis Creëert Ruimte, vormt een neerslag van de inzichten, kennis en ervaring, die leden en professionals uit het netwerk van het Platform DGO de afgelopen jaren hebben opgedaan in de Nederlandse gebiedspraktijk.