Landbouw

Om klimaatdoelen te halen, is naast de energietransitie ook een landbouwtransitie nodig.

De landbouw en vooral de veehouderij stoot veel broeikasgassen uit zoals methaan, lachgas en CO2: in Nederland gaat dit om 18 Mton CO2-eq. Maar de landbouw heeft als één van de weinige sectoren ook de mogelijkheid om CO2 vast te leggen, in bomen, planten en bodem. Om klimaatdoelen te halen, is behalve een energietransitie ook een omslag in de landbouw nodig. Urgenda pleit daarom voor een 100% natuurinclusieve kringlooplandbouw in 2030 en werkt daar actief aan mee.

-voorBoeren-

Eind 2019 richtte Urgenda -voorBoeren-  op: een initiatief dat boeren met elkaar in contact brengt en waarmee zij elkaar kunnen helpen duurzame uitdagingen aan te gaan. De eerste bijeenkomsten waren op 17 & 18 januari 2020 in Groningen. Lees meer op www.voorBoeren.nl.

50.000 bomen bij boeren

Rondom de landelijke Boomfeestdag 18 maart 2020, sloeg Urgenda de handen ineen met stichting MEERGroen en boerenorganisatie Caring Farmers om 50.000 bomen te planten op en rondom boerenerven voor CO2– opslag en meer biodiversiteit. Lees meer en bekijk de video.

Landbouw in het 54puntenplan voor CO2-besparing

Veel maatregelen in het 54puntenplan voor CO2-besparing gaan over landbouw. Zie hieronder.

  • Maatregel 2: minder koeien, niet minder winst
  • Maatregel 11: een dagje extra geen vlees eten
  • Maatregel 12: versneld vernatten veenweidegebieden
  • Maatregel 22: verdubbelen budget warme sanering varkenssector
  • Maatregel 24: ledverlichting in kassen
  • Maatregel 35: meer bossen, bomen en beter beheer bermen, ook op boerenland
  • Maatregel 45: minder stikstofkunstmest, beter bodembeheer
  • Maatregel 53: krimp andere veesectoren

Een heel aantal maatregelen in het 54puntenplan dragen ook bij om de stikstofuitstoot terug te dringen, en hiermee krijgt het ministerie dus twee voor de prijs van één. Zie hier welke maatregelen dat zijn.

Bovengenoemde maatregelen, werken niet alleen om in 2020 aan het klimaatvonnis te voldoen, maar zijn ook een eerste versnelling naar kringlooplandbouw en meer biodiversiteit. Lees hier het rapport 54puntenplan als opstap naar kringlooplandbouw. 

Landbouw

Contact en aanmelden

NIEUWS

Downloads