Aan sommige punten van het Actieplan 2050 werkt Urgenda zelf, met hulp van andere partijen; de overige actiepunten worden volledig door andere bedrijven, organisaties of particulieren opgepakt.

 

Stand van zaken

De actielijst is een dynamische lijst. Regelmatig houden we de punten, met hulp van onze partners, onder de loep. Ook kunnen we nieuwe acties toevoegen op basis van nieuwe kennis, inzichten, ervaringen, partners, doelen en noodzakelijkheden. Als een doel behaald is, vinken we het af. Zo werken we toe naar het behalen van al onze doelen in 2050. Hier kan iedereen, dus u ook, aan bijdragen met kleine of grote acties. Zo bewerkstelligen we een duurzaam Nederland op basis van een volledig duurzame energievoorziening. Samen gaan we aan de slag!


In 2008

 • Is er een duurzaamheidsplatform opgericht van koplopers uit de samenleving
 • Zijn er twee icoonprojecten gestart
 • Zijn er twee regionale Urgenda projecten gestart

In 2009

 • Zijn er drie icoonprojecten gestart
 • Zijn er drie regionale Urgenda projecten
 • Is er een uitdagende en inspirerende visie voor Nederland in 2050
 • Wordt 9-9-9 deDag van de Duurzaamheid en zijn er 999 duurzaamheidsinitiatieven bij elkaar om van elkaar te leren en elkaar te inspireren
 • Is er een nieuw deltaplan klaar, om in 2047 klimaat- en waterrobuust te zijn

In 2010

 • Is in alle overheidskantines het eten duurzaam
 • Zijn er drie arena’s ingericht voor achterstandswijken
 • Zijn er 150 duurzame restaurants in Nederland
 • Zijn er vier icoonprojecten gestart
 • Opent in de Stadshavens van Rotterdam het eerste drijvende paviljoen
 • Wordt 11-11-10 de Dag van de Duurzaamheid 2010 en vinden er door heel Nederland honderden duurzame activiteiten plaats
 • Is er een minister voor duurzame ontwikkeling in het volgende kabinet
 • Zijn er 3.000 bestellingen binnen de Tender elektrische voertuigen

In 2011

 • Zijn er vijf icoonprojecten gestart
 • Rijden er 10.000 elektrische auto’s en 10.000 elektrische scooters in Nederland
 • Is 10% van het aanbod van reisorganisaties duurzaam wat betreft transport en verblijf
 • Heeft Urgenda met koplopers 25.000 woningen in achterstandswijken voorzien van volledig duurzame warmte
 • Is een vleesloze dag in de week normaal geworden
 • Wordt 11-11-11 de Dag van de Duurzaamheid 2011 en vinden er door heel Nederland duizend duurzame activiteiten plaats

In 2012

 • Zijn er 250 CO2-neutrale straten in Nederland
 • Zijn er 100 experimenten op het gebied van duurzame en langdurende zorg
 • Is Urgenda de Klimaatzaak gestart tegen de Staat
 • Is de eerste ‘maatschappelijke school’ een feit: de Duurzaamheidsfabriek in Leerpark Dordrecht
 • Doet 50% van alle bedrijven actief aan duurzaam ondernemen
 • Zijn er landelijk geaccepteerde criteria voor duurzame integrale gebiedsontwikkeling die breed worden toegepast
 • Wordt in de glastuinbouw 25% minder fossiele energie verbruikt en staan er 50 energieproducerende kassen
 • Is er een Master Polder Plan dat aan alle polders in Nederland een specifieke bestemming geeft
 • Wordt 10-10-12 de Dag van de Duurzaamheid 2012 en vinden er door heel Nederland duizend duurzame activiteiten plaats

In 2014

In 2015

 • Zijn er 100.000 huishoudens zelf producent van hun eigen energie door gebruik van o.a. windturbines, aardwarmte en zonnepanelen
 • Heeft 50% van de opleidingen in Nederland een onderwijsaanbod op het gebied van duurzame ontwikkeling
 • Is er een duurzame huishoudbeurs

In 2017

 • Is in alle sport- en bedrijfskantines het eten duurzaam
 • Zijn alle lease-auto’s elektrisch
 • Staan er 1.000 windmolens offshore voor de kust van de Randstad
 • Zijn 50% van alle uitgaansgelegenheden duurzaam ten aanzien van energieverbruik, materiaalgebruik, eten en drinken
 • Zijn alle sportscholen duurzaam, in de zin dat zij gebruik maken van de energie die sporters zelf produceren tijdens het sporten
 • Zijn er 500 combinaties van wonen, werken en zorg op kleine schaal
 • Heeft iedereen die met een diploma het onderwijs verlaat een vak of een module gehad over duurzame ontwikkeling
 • Is Nederland koploper in de ontwikkeling van nieuwe duurzame eiwitproducten ter vervanging van vlees
 • Zijn 50 Transition Towns in Nederland een feit

In 2020

 • Eten we drie dagen per week geen vlees, maar plantaardige eiwitten en “groene vis” van de viswijzer
 • Heeft iedere Nederlander een persoonsgebonden CO2-budget
 • Verbruiken huishoudens 30% minder energie dan in 2007
 • Bedraagt het aandeel duurzame energie in Nederland 40%
 • Rijden er 1 miljoen elektrische auto's in Nederland
 • Is er grootschalige opwekking van windenergie op zee en een slim netwerk, waardoor auto’s fungeren als opslagplaats voor windenergie en genoeg overhouden voor eigen gebruik
 • Rijdt de rest van het wagenpark op groen gas en 2e en 3e generatie vloeibare biobrandstoffen. Waterstof wordt steeds meer toegepast voor bus- en vrachtvervoer
 • Zijn alle nieuwbouwprojecten duurzaam en zijn alle nieuwe huizen energieleverend
 • Is alle oudbouw energieneutraal
 • Zijn er 1.000 klimaatneutrale straten
 • Zijn zilte groenten een onderdeel van ons menu geworden
 • Maken mensen de helft minder vliegreizen dan nu
 • Zijn alle campussen van de universiteiten, hogescholen en ROC’s klimaatneutraal
 • Ligt de eerste drijvende stad in Nederland waarin 10.000 mensen kunnen wonen, werken en recreëren
 • Bestaat de omzet van supermarkten voor een derde uit duurzame levensmiddelen
 • Heeft 50% van alle mensen een mobiliteitspas en reist zo duurzaam mogelijk
 • Kun je in iedere kledingzaak duurzame kleding kopen
 • Zijn er nieuwe beroepen zoals daktuinman, mobiliteitsmakelaar en waterbuschauffeur
 • Maken grote zorginstellingen steeds vaker plaats voor kleinschalige zorg/li>
 • Wordt vervuilende productie en consumptie belast, arbeid en groene diensten niet
 • Is Nederland goed georganiseerd voor telewerken, ook in de publieke sector. De helft van de mensen werkt één of twee dagen per week vanuit huis

In 2023

 • Is intensief ondergronds ruimtegebruik gemeengoed
 • Hebben 50% van de bestaande daken en alle nieuwbouwdaken functies op het gebied van warmteopslag, waterberging, fijnstofbuffering of energiewinning

In 2027

 • Zijn alle Waddeneilanden getransformeerd tot duurzame eilanden

In 2032

 • Heeft Nederland de schoonste energievoorziening in Europa en draait ze voor 100% op duurzame energie
 • Heeft Nederland het meest geavanceerde openbaar vervoerssysteem in Europa, met o.a. een light-railsysteem in de Randstad
 • Wordt alle afval in sectoren zoals voeding, landbouw en industrie gebruikt als secundaire grondstof voor energie, voedsel en/of materialen
 • Is mobiliteit een dienst geworden, op maat geleverd door een mobiliteismakelaar
 • Beschikken mensen over metamorfosemobielen, kleine, zelfsturende voertuigen voor één á twee personen die uitbreidbaar zijn tot mobielen voor acht-twaalf mensen
 • Zijn op grote schaal combinaties van leren, werken en ondernemen ontstaan, waar leerlingen onderwijs krijgen in alle aspecten van duurzaamheid en die tegelijk in de praktijk brengen

In 2037

 • Is het Nederlandse landschap schoon en mooi, contrastrijk en kleurrijk en voelen mensen zich er mee verbonden
 • Zijn er 40 klimaatneutrale steden
 • Staan voor de kust 25 grote windparken met elk 200 windmolens van 10 MW
 • Zijn er zijn vervangers voor cement en beton die in de productie nauwelijks CO2-uitstoot veroorzaken en gebruiken we in de bouw alleen hernieuwbare of gerecyclede grondstoffen

In 2050

 • Heeft Nederland een CO2-vrije energievoorziening, die robuust, betrouwbaar, leveringszeker en betaalbaar is
 • Is Nederland klimaat- en waterrobuust
 • Wordt een groot deel van de energievraag van Europa via een nieuw energienetwerk geleverd uit grote zonne-energie centrales in de Sahara en mega-windmolenparken in de Noordzee, naast de toegenomen decentrale opwekking m.b.v. woningen, bedrijfsgebouwen en andere oppervlakten.
 • Heeft Nederland een circulaire economie, gebaseerd op duurzame energie en groene grondstoffen
 • Heeft het Bruto Nationaal Product plaatsgemaakt voor het Bruto Nationaal Welzijn
 • Is in Nederland een nieuwe maak- en kennisindustrie ontstaan rondom duurzaamheid met als speerpunten: klimaatadaptief ontwikkelen, deltatechnologie, groene chemie, duurzaam vervoer en kennis”bedrijven”.
 • Zijn alle huizen en kantoren kleine energiefabriekjes geworden
 • Gebruiken vliegtuigen geen fossiele brandstoffen meer maar accu’s of algen
 • Is de meerderheid van de Nederlanders vegetariër; rood vlees is een zeldzaamheid
 • Is 10% van het landbouwareaal in gebruik voor zilte landbouw
 • Zijn boeren meer dan nu natuurbeheerders geworden, naast boer. Op het platteland is een nieuwe dynamiek en nieuwe groene werkgelegenheid ontstaan.